برای دانشجویان جامعه نگر( شامل سه گروه ) پروژه ای در قالب یک سوال طرح گردیده، با توجه به مطالب عنوان شده درکلاس، راهکارها و برنامه ریزی های مرتبط با پروژه به صورت فرضی بررسی شود،هر گروه مسولیت بخشی از فعالیت ها را بر عهده گرفته ، مطالب مربوطه را گردآوری و تحویل نماید. ادامه مطلب 

دانشجویانی که جلسه آخر کلاس زبان انگیسی حضور نداشتند ، متون آماده شده را دانلود و ترجمه نمایند .
منابع و نحوه آزمون  پایان ترم.  
ادامه مطب

یک سوال مشترک برای تمامی گروه های جراحی عملی سه که این واحد را با دکتر فرهنگی گذرانده اند ، طرح شده . لطفاً هر دانشجو به صورت مجزا به سوال پاسخ داده، و جواب ها را تا تاریخ 30/4/96 تحویل نماید ادامه مطب

 
Web hosting by Somee.com